میکده ی فرشتگان (2)

مباحث قرآنی ، اخلاقی ، عملی و اجتماعی و ...

میکده ی فرشتگان (2)

مباحث قرآنی ، اخلاقی ، عملی و اجتماعی و ...

میکده ی فرشتگان (2)
مباحث قرآنی ، اخلاقی ، اعتقادی ، اجتماعی و تغذیه و ...
پیام های کوتاه
نویسندگان

آزمون7                                       زبان فارسی (2) دبیرستان                                    رشته: کلیه رشته ها

الف) زبان شناسی(4نمره)

1- تفاوت میان زبان و گفتار را با قواعد فوتبال و بازی فوتبال مقایسه کنید. (1نمره)

جواب) 1) زبان مثل قواعد فوتبال بدون خطا و اشتباه است. ولی گفتار مثل ، بازی فوتبال دچار اشتباه وخطا می شود.

2- دو کلمه مثال بزنید که در یکی میان وند و در دیگری پسوند باشد. (5/0نمره)              جواب) میان وند:سراسر / پسوند: پاییزی

3- تعداد مصوّت های زبان فارسی .................. و تعداد صامت ها ................. است. (5/0نمره)     جواب) 6 تا / 23

4- وند های تصریفی و اشتقاقی را مشخّص کنید. (5/0نمره)

کوچک ترین:   جواب) تصریفی                                                 کشتار:                جواب) ار     اشتقاقی

5- کلمه ی «دانش» چند هجا و واج دارد؟ (5/0نمره)      جواب) تعداد هجا: 2 تا  / تعداد واج: 5 تا

6- ترکیب تکواژ آزاد با یک یا چند وند به دو منظورِ متفاوت است. نام ببرید. (1نمره)

جواب) 1)وند های اشتقاقی برای ساخت کلمه های تازه 2)وند های صرفی برای آماده کردن کلمه در ساختار نحوی جمله

ب)نگارش (5نمره)

1- عنوان کتاب های زیر از چه روشی انتخاب شده است؟ (5/0نمره)

الف) تماشاگه راز:      جواب) بخشی از یک بیت                         ب) تنفس صبح:         جواب) بخشی از آیه ی قرآن

2- در نوشته های بلند طرح باید ................. و ................... باشد. (5/0نمره)      جواب) عینی ـ مکتوب

3- در فرهنگ معین در داخل [  ] چه چیزی نوشته می شود؟ (5/0نمره)    جواب) ریشه ی کلمه

4- چند نوع فهرست داریم؟ نام ببرید. (5/0نمره)        جواب) دونوع: فهرست موضوعی ، فهرست راهنما

5- دو واژه نامه ی فارسی نام ببرید. (5/0نمره)           جواب) فرهنگ معین ، فرهنگ دهخدا

6- در نوشتن گزارش چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ (2مورد) (1نمره)    

جواب) 1)مطالب گزارش مشتند باشد.    2)از ذکز جزئیات غیر لازم می پرهیزیم.

7- نشانه ی اختصاری را به صورت کامل بنویسید. (5/0نمره)                                          

قس:         جواب) مقایسه کنید                                 ق.م:           جواب) قبل از میلاد

8- مقاله ها از نظر هدف، محتوا و شیوه ی نگارش دو دسته اند. نام ببرید. (5/0نمره)

جواب) مقاله های علمی، پژوهشی، مقاله های تحلیلی

9- گام اوّل در نگارش مقاله .............. است. (5/0نمره)           جواب) انتخاب موضوع

پ)املا و بیاموزیم(3نمره)

1- چرا املای «ی» میانجی بزرگ بر شکل کوچک آن ترجیح دارد؟ (5/0نمره)

جواب) زیرا 1)با همزه ی عربی اشتباه نمی شود 2) خواندن آن آسان تر است.

2- جمله های زیر را ویرایش کنید. (75/0نمره)

الف) نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد.   جواب) نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد.  

ب) بوعلی سینا حکیم نامی ای بود.               جواب) بوعلی سینا حکیمی نامی بود.              

پ) این اتاق از تاریکی بسیار برخوردار است.     جواب) این اتاق بسیار تاریک است.    

3- جمله ی زیر را با «واو» مباینت به صورت بی فعل درآورید. (5/0نمره)

«امام حسین (ع) هرگز حاضر نشد در برابر یزید تسلیم شود.»                  جواب) امام حسین (ع) و تسلیم؟!

4- برای کلمه ی «حزن» یک هم خانواده بنویسید. (25/0نمره)          جواب) محزون

5- غلط ها را بیابید و اصلاح کنید. (4مورد) (1نمره)

اساتیر و افسانه ها ـ موحش و هراس انگیز ـ نکحت گل ـ زلّت و خواری ـ علیم و دردناک

جواب) اساطیر و افسانه ها ـ موحش و هراس انگیز ـ نکهت گل ـ ذلّت و خواری ـ الیم و دردناک

ت)دستور زبان (8نمره)

1- افعال زیر را منفی کنید. (5/0نمره)

خواهم گفت:   جواب) نخواهم گفت                              داشت می رفت:     جواب) نمی رفت

2- با توجّه به جمله ی روبه رو به سوالات پاسخ دهید. (75/0نمره)               «هیچ یک از افراد در جلسه حاضر نشدند.»

الف) نهاد جدا و پیوسته را  بنویسید.           جواب) هیچ یک از افراد ـ ـَـ ند

ب) بین نهاد جدا و پیوسته مطابقت است؟ چرا؟    جواب) خیر ، زیرا نهاد اسم مبهم است

3- زمان، وجه و کاربرد فعل جمله را مشخّص کنید. (75/0نمره)

«تابستان به مسافرت می رویم.»          جواب) مضارع اخباری ـ وجه اخباری ـ کاری که در آینده انجام می شود.

4- در عبارت زیر نوع قید ها را کامل بنویسید. (1نمره)

حتماً او ساکت نشسته بود.             جواب) حتماً: نشان دار تنوین دار  / ساکت: بی نشان ـ صف مشترک با قید

5- کدام گزینه جمله مرکّب است؟ جمله هسته و وابسته ی آن را مشخّص کنید. (75/0نمره)

الف) می دانستم می آیی.                                              ب) او از آمدن ما خبر داشت.

جواب) گزینه الف ـ می دانستم : جمله هسته / می آیی: جمله وابسته

6- در جمله ی زیر چند ضمیر است؟ نوع آن ها را بنویسید. (5/0نمره)

استاد یک جلد کتابشان را به من هدیه کردند.     جواب) ـِـشان ، من

7- برای الگوی مقابل مثال بزنید. (5/0نمره)                           اسم + پسوند

جواب)لبه

8- نوع اضافه (تعلّقی، غیر تعلّقی) را مشخّص کنید. (5/0نمره)

خواندن نامه:            جواب) تعلقی                                      دست محبّت:     جواب)غیر تعلقی

9- نوع ساخت واژگان زیر را مشخّص کنید. (ساده، مشتق و..) (1نمره)

دل سوزی:                           بزرگ مرد:                                  حقیقت:                               گردش:

جواب) مشتق مرکب ، مرکب ، ساده ، مشتق

10- با توجّه به گروه اسمی مقابل به سوالات پاسخ دهید. (75/0نمره)            «هر چهار دانش آموز شرکت کننده»

الف) هسته کدام واژه است؟         جواب) دانش آموز

ب) وابسته ی پسین چه نوع کلمه ای است؟     جواب)صفت عالی

پ) اولین وابسته ی پیشین چه نوع کلمه ای است؟       جواب)صفت مبهم

11- از ماضی و مضارع «می نویسم» صفت مشتق بسازید. (5/0نمره)

جواب)از بن ماضی: نوشته              از بن مضارع: نویسنده

12- نام آوا را مشخّص کرده و نقش دستوری آن را بنویسید. (5/0نمره)

هوهوی جغد را از دور دست شنیدم.

جواب) هوهو / مفعول

 

آزمون8                                       زبان فارسی (2) دبیرستان                                    رشته: کلیه رشته ها

الف) زبان شناسی(4نمره)

1- زبان و گفتار ریشه در ................  و................ انسان دارد ولی خط و نوشتار ریشه در ............... و ............... دارد. (1نمره)

جواب) ذات ، طبیعت / فرهنگ ، اجتماع

2- زبان شناسان نشانه ی / / را برای .................. و نشانه ی « ~ » را برای .................... به کار می برند. (5/0نمره)

جواب) واج / حرف

3- واحد معناداری که به واحد های معنی دار کوچک تر بخش پذیر نباشد ........................ است. (5/0نمره)

جواب) تکواژ

4- دو نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی را بنویسید. (1نمره)

جواب) 1)واژه سازی برای هرچه غنی تر کردن واژگان زبان 2)رفع کمبود واژگان زبان

5- وند تصریفی و اشتقاقی هر واژه را مشخص کنید. (5/0نمره)     کارمندان:                      خواهش:

جواب) کارمندان: ان        تصریفی / خواهش: ـِـ ش        اشتقاقی

6- کلمه ی « سپاه» از چند هجا و واج تشکیل شده است؟ (5/0نمره)

جواب)تعداد هجا: 2 تا / تعداد واج: 5 تا

ب)نگارش (5نمره)

1- فضا سازی یعنی چه؟ (1نمره)    جواب) یعنی به فراخور محتوا زمینه های روحی و روانی مناسب را در مخاطب ایجاد کنیم.

2- فرهنگ معین در ................. جلد و سه بخش ................... و ..................... و ....................... تالیف شده است. (1نمره)

جواب) 6 / لغات / ترکیبات خارجی / اعلام

3- دو ویژگی کلی مقاله را بنویسید. (5/0نمره)  

جواب) 1)حجم آن ها بین 500 تا 5000 کلمه است. 2)میان بخش های متفاوت آن هماهنگی است.

4- در فرهنگ معین « ~ »نشانه چیست؟ (5/0نمره)   جواب) برای جلوگیری از تکرار یک واژه

5- چرا در میان منابع پژوهشی، کتابهای مرجع جایگاه ویژه ای دارند؟ (1نمره)   

جواب) چون در کوتاه ترین زمان اطلاعات دقیق و جامعه و اساسی در اختیار ما می گذارند.

6- گزارش از نظم حجم دو دسته است. آن را نام ببرید. (5/0نمره)    جواب) اجمالی و کوتاه / مفصل و بلند

7- شرط اساسی برای نوشتن مقاله ................... است. (5/0نمره)    جواب) احاطه کامل بر موضوع

پ)املا و بیاموزیم(3نمره)

1- حشو را با یک جمله توضیح دهید. (5/0نمره)

جواب) حشو یعنی زاید مثل ترکیب سنگ حجر الاسود، که واژه ی سنگ زاید و اضافی است چون حجر به معنی سنگ است.

2- کلمه ی « املا» را یک بار بصورت مضاف و یک بار به صورت غیر مضاف به کار ببرید. (5/0نمره)

جواب) مضاف: املای فارسی / غیر مضاف: املا و انشا

3- جمله های مقابل را اصلاح کنید: (5/0نمره)  

الف) این بیماری هیچ فرقی از سرخک ندارد                       ب) این اتاق از چشم انداز بدی برخوردار است.

جواب)الف)این بیماری هیچ فرقی با سرخک ندارد.                       ب) این اتاق چشم انداز بدی دارد.

4- برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید. (5/0نمره)       ذلت:                      صِغَر:

جواب) لذیذ / اصغر

5- غلط های املایی را بیابیدو اصلاح کنید.(چهارمورد) (1نمره)

مرسیه مذهبی ـ رطل گردان ـ شبه و سایه ها ـ شورای سیاست گذاری ـ عادت معلوف ـ غالب و محتوا

جواب) مرثیه مذهبی ـ شبح و سایه ها ـ عادت مألوف ـ قالب و محتوا

ت)دستور زبان (8نمره)

1- جمله ی مقابل را مجهول کنید. (1نمره)           « دوستم نامه ای خواهد نوشت.»

جواب)نامه ای نوشته خواهد شد.

2- زمان افعال و وجه آن ها را مشخص کنید. (1نمره)  الف) می نشست:              ب) ایستاده بود:

جواب) الف)ماضی استمراری ـ وجه اخباری ب)ماضی التزامی  ـ وجه التزامی

3- برای الگوی مقابل یک گروه اسمی بنویسید. (1نمره)   صفت شمارشی+ هسته+ نقش نمای ـِ + صف بیانی ساده

جواب) دو دخترِ خوب

4- شبه جمله را مشخص کنید. (5/0نمره)              « به به، ای آسمان بخشنده ببار»

جواب) به به ـ ای آسمان

5- واژه ی « ساکت» را یک بار به عنوان قید و یک بار به عنوان مسند به کار ببرید. (1نمره)

جواب)قید: او ساکت نشسته است. / مسند: کودک ساکت است.

6- در جمله ی مرکب پیوند وابسته ساز و جمله ی هسته و جمله ی وابسته را معلوم کنید. (75/0نمره)

« اگر دنیا از متملّق خالی شود زندگی زیبا می شود.»

جواب) اگر: پیوند / دنیا از متملّق خالی شود: جمله وابسته / زندگی زیبا می شود: جمله ی هسته

7- نوع اضافه های مقابل را مشخص کنید. (تعلّقی، غیر تعلّقی)(5/0نمره)   دست ارادت:                  دسته ی صندلی:

جواب) غیر تعلقی ـ  تعلقی

8- نوع ساخت واژگان مقابل را بنویسید. (1نمره)

شکسته:                    خودخواه:                           کشت و کشتار:      

جواب)  مشتق ـ مرکب ـ مشتق مرکب ـ مشتق                       دانا:

9- از بن ماضی و مضارع فعل « می بخشید» صفت مشتق بنویسید. (5/0نمره)

جواب) از بن ماضی: بخشیده / از بن مضارع: یخشنده

10- در جمله ی « نسیم شمال خود روزنامه هایش را به دست موزّعان می داد.» به سوالات پاسخ دهید: (5/0نمره)

الف) یک ضمیر مشترک بنویسید.                          ب) یک ضمیر شخصی پیوسته مشخص کنید.

جواب) الف)خود / ب) ـَـ ش

11- جمع مکسّر واژه ی « عاقل» را بنویسید. (25/0نمره)        جواب) عقلا

 

آزمون9                                       زبان فارسی (2) دبیرستان                                    رشته: کلیه رشته ها

الف) زبان شناسی(4نمره)

1- تعداد واج ها و هجا ی کلمه ی آب را بنویسید. (5/0نمره)

جواب) هجا: یک ـ  واج: ء / ا / ب        3واج

2- زبان شناس در بخش صرف به مطالعه .................. می پردازد. (25/0نمره)      جواب)ساخت درونی واژه

3- ساخت صرفی و اشتقاقی واژه های مقابل را مشخص کنید. (75/0نمره)          می رفت:                 ادبیات:

جواب) می رفت: صرفی ـ ادبیات: اشتقاقی ـ صرفی

4- ترکیب یکواژ آزاد با یک یا چند و وند به دو منظور است آن دو را نام ببرید. (1نمره)

جواب) الف) ساخت کلمه های جدید ب)آماده شدن کلمه برای قرار گرفتن دو جمله

5- زبان و گفتار ریشه در ...................... دارد ولی خط و نوشتار ریشه در ................. دارد. (5/0نمره)

جواب) ذات و طبیعت / فرهنگ و اجتماع

6- دو کلمه مثال بزنید که در یکی میان وند و در دیگری پسوند باشد. (5/0نمره)            میان وند:                  پسوند:

جواب) میان وند: سراسر / پسوند :دانش

7- چرا شکل گفتاری و نوشتاری واژه ی خواب متفاوت است؟(5/0نمره)

جواب) برای آسانی در تلفظ به مرور زمان شکل گفتاری از نوشتاری فاصله گرفته است.

ب)املا و بیاموزیم(3نمره)

1- در جمله ی «پدر و بدقولی» (5/0نمره)

الف) نوع واو چیست؟                     جواب) واو مبانیت (استبعاد)

ب) جمله را به صورت فعل دار بنویسید.    جواب) پدر هیچ وقت بدقولی نمی کند.

2- جمله های زیر را ویرایش کنید: (1نمره)

الف) رستم پهلوان قوی ای بود.                                 جواب) رستم پهلوانی قوی بود.                                

ب) دوستم را دیدم و به آن سلام کردم.                        جواب) دوستم را دیدم و به او سلام کردم.     

پ) این بیماری هیچ فرقی از سرخک ندارد.                 جواب) این بیماری هیچ فرقی با سرخک ندارد.                  

ت) این بیمار از ضعف و کم خونی برخوردار است.         جواب) این بیمار ضعف و کم خونی دارد.       

3- صحیح واژگان زیر را بنویسید. (1نمره)

مزلّت و خواری ـ حسن خطام ـ نکحت گل ـ حریف مقلوب

جواب) مذلّت و خواری ـ حسن ختام ـ نکهت گل ـ حریف مغلوب

4- در املا چه وقت از علائم اختصاری به جای شکل کامل کلمه می توان استفاده کرد؟ (5/0نمره)

جواب) وقتی از بار دوم به بعد گفته شود.

پ)دستور (8نمره)

1- دکتر در جمله ی «مردم روستا به او دکتر می گفتند» چه نقشی دارد؟ (5/0نمره)        جواب) مسند

2- زمان و وجه فعل «داشتم می نوشتم» را مشخّص کنید: (5/0نمره)          جواب)زمان: ماضی مستمر ـ وجه: اخباری

3- در جمله ی زیر شبه جمله را مشخّص کنید. (5/0نمره)        

ای مردم دریغا بر کسی که جامه ای بپوشد که خود نبافته است.                   جواب) ای مردم ، دریغا

4- در جمله مرکب زیر، هسته و جمله وابسته را مشخص کنید. (5/0نمره)

می ترسیدم، به اتوبوس نرسم.                  جواب)   .

5- نوع اضافه های زیر را از نظر تعلقی و غیر تعلقی بودن مشخص کنید. (5/0نمره)

کاسب بازار:                                                      داس مرگ:

جواب) کاسب بازار: تعلقی ـ داس مرگ: غیر تعلقی

6- هسته و وابسته های عبارت مقابل را مشخص کنید. (1نمره)                      آن دو گل شکفته

جواب) آن: وابسته ، صفت اشاره / دو: وابسته، صفت شمارشی / گل : هسته / شکفته: وابسته، صفت مفعولی

7- از بن ماضی و بن مضارع فعل می گویم صفت مشتق بسازید. (5/0نمره) جواب) گفته / گویا ، گوینده

8- ویژگی های اسم مشخص شده را بنویسید. (1نمره)      « کدام دانشجویان تهران»

شد:                                                                               معرفه / نکره / اسم / جنس:

ساخت:                                                                          عام / خاص:

جواب) جمع، معرفه ، مشتق مرکب ، عام

9- کلمه ساکت را یک بار به عنوان مسند و یک بار به عنوان قید به کار ببرید. (5/0نمره)

جواب) مسند : او ساکت است. / قید : او ساکت نشست.

10- در جمله ی مقابل قیدها و نوع آنها را مشخص کنید.                از قضا مردم به تهران آمدند.

جواب) از قضا: نشانه دار ، پیشوندی / به تهران: نشانه دار، متمم قیدی

11- جمله ی معلوم زیر را مجهول کنید: (1نمره)

فردوسی شاهنامه را سروده است.              جواب) شاهنامه سروده شده است.

12- نوع ساخت اسم های رو به رو را مشخص کنید. (5/0نمره)                         چهارراه:                 گفت وگو:

جواب) چهار راه:مرکب / گفت و گو : مشتق مرکب

ت)نگارش (5نمره)

1- در هر کتابخانه سه نوع برگه است آنها را نام ببرید. (75/0نمره)

جواب) مولف ، موضوع ، نام کتاب

2- عنوان نوشته های زیر از چه راهی انتخاب شده است؟ (5/0نمره)

 روشن تر از خاموشی:                                                    از ماست که بر ماست:

جواب) پارادوکس / ضرب المثل

3- سه روش جمع آوری اطلاعات برای گزارش را نام ببرید. (75/0نمره)

جواب) مشاهده ـ پرس و جو و مصاحبه ـ مطالعه

4- مقاله ها از نظر هدف و محتوا و شیوه های نگارش چند نوع هستند؟ نام ببرید. (1نمره)

جواب) الف)مقاله های تحقیقی ب)مقاله های تحلیلی

5- در فرهنگ معین « ~ » نشانه ی چیست؟ (5/0نمره)        جواب)نشانه ی تکرار واژه است.

6- کهن ترین فرهنگ لغت فارسی ...................... نام دارد. (5/0نمره)       جواب)لغت فرس اسدی

7- یادداشت برداری به چند صورت انجام می گیرد؟ نام ببرید. (75/0نمره)    جواب) نقل مستقیم، نقل با تلخیص ، نقل به مضمون

8- گام اول در نگارش مقاله چیست؟ (25/0نمره)      جواب) انتخاب موضوع

 

آزمون10                                       زبان فارسی (2) دبیرستان                                    رشته: کلیه رشته ها

الف) زبان شناسی(4نمره)

1- چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟ (5/0نمره)

جواب) این گوناگونی ها عمدتاً به گفتار مزبوط می شود نه به زبان.

2- علت تفاوت گفتاری و نوشتاری کلمه ی «خواهر» چیست؟ (5/0نمره)

جواب) ) شکل گفتاری و نوشتاری این کلمات در ابتدا یکسان بود. ولی به مرور زمان این دو شکل از هم فاصله گرفته است.

3- تعداد هجاها (بخش) و واج های کلمات زیر را مشخص کنید. (1نمره)

الف)دفتر            جواب) 6 واج (د / ـَـ / ف /ت / ـَـ / ر ) 2 هجا  دف / تر             

ب)امید              جواب) 5 واج (/ ء / ـُـ / م / ی / د)  2 هجا    ءُ / مید

4- جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید. (5/0نمره)

« زبان شناسان زبان را در سه سطح واج شناسی، .................. و ..................... بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهند.»

جواب) دستور زبان / معنا شناسی

5- نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست؟ (5/0نمره)

جواب) 1)واژه سازی برای هرچه غنی تر کردن واژگان زبان 2) رفع کمبود های واژگانی

6- ساخت واژه ی صرفی و اشتقاقی را در کلمه ی « هنرمندان» مشخص کنید. (5/0نمره)

جواب) « مند» اشتقاقی / «دان»تصریفی

7- تکواژ آزاد و وابسته را در کلمه ی « نویسنده» مشخص کنید. (5/0نمره)

جواب) نویس       آزاد / نده        وابسته

ب)نگارش (5نمره)

8- اصلاح شکل کلمات و یکسان ساز کردن رسم الخط در حوزه ی کدام ویرایش قرار می گیرد؟ (25/0نمره)

جواب)ویرایش فنی

9- در کدام یک از انواع نوشته از لغات، اصطلاحات، امثال و کنایات عامیانه استفاده می شود؟ (25/0نمره)

جواب)زبان محاوره ای

10- در مراحل تحقیق پرس وجو، چگونه می توان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابیم؟ (5/0نمره)

جواب) مصاحبه ـ پرسش نامه

11- هر برگه (فیش تحقیق) چند قسمت دارد؟ بنویسید. (75/0نمره)                      جواب)عنوان / متن / مأخذ

12- نقل مطالب از کتابهایمرجع به چند شیوه انجام می پذیرد؟ بنویسید. (75/0نمره)

جواب) الف)نقل مستقیم ب) نقل به تلخیص پ)نقل به مضمون

13- دو مورد از ویژگی های عمومی مقاله را بنویسید. (1نمره)

جواب) الف)برای هدف و منظوری خاص نوشته می شود ب) حجم و اندازه ی آنها بین 500 تا 5000 کلمه است پ) از نظم خاص و طرحی مشخص و سیری منطقی پیروی می کند. ت) میان بخش های متفاوت آن هماهنگی و ارتباط وجود دارد.ث) در آن از منابع و مآخذ معتبر استفاده می شود.

14- در نگارش متن گزارش به چه موارد باید توجه داشت؟(دومورد) (1نمره)

جواب) الف) به آمار و ارقام دقت کنیم.ب)از ذکر جزئیتات پرهیز کنیم پ)امانت داری حفظ شود ت) زوایای تاریک را روشن می کنیم ث) مستند باشد ج)ساده باشد. چ)به دور از شتابزدگی باشد ح)لحن دور از توهین داشته باشد خ)انصاف و عدالت رعایت شود.

15- مقاله های پزوهشی، استدلالی و علمی بر چه اساسی تهیّه می شوند؟ (5/0نمره)

جواب)بر اساس برهان، منطق ، تفکر، و پژوهش تهیه می شوند.

پ)دستور زبان (8نمره)

16- با توجه به جمله ی « فرشتگان سرودهای صلح و شادی انسانها را برای چوپانان خواندند.» مفرد آوردن کدام یک از اجزاء بر فعل تاثیر دارد؟ (25/0نمره)

الف)انسانها                          Pب)فرشتگان                      ج) سرودها                            د)چوپانان

17- نقش دستوری واژه ی مشخص شده را بنویسید. (25/0نمره)

« حافظ خودش را رند می داند.»                  جواب)مسند

18- از مصدر خوردن فعل های خواسته شده را بنویسید. (5/0نمره)

الف)ماضی بعید:          جواب)خورده بود                                               ب) مضارع مستمر:       جواب)دارد می خورد

19- جمله ی معلوم مقابل را به مجهول بنویسید. (5/0نمره)                   « پدرم نامه ها را نوشت.»

جواب)نامه ها نوشته شد.

20- ساختمان فعل ها را در جمله های زیر مشخص کنید. (5/0نمره)(ساده، پیشوندی، مرکب)

« کاروان عمر ما می گذرد و روزهای جوانی هرگز برنمی گردد.»

جواب) می گذرد        ساده/ برنمی گردد          پیشوندی

21- نوع ساخت واژه های زیر را بنویسید. (1نمره)

الف)گردش                       ب)گل فروش                       ج)دانش آموز                              د) مدارس

جواب)الف)مشتق / ب)مرکب /ج)مشتق مرکب / د)ساده

22- در هر یک از گروه کلمات زیر انواع اضافه (تعلقی و غیر تعلقی) را مشخص کنید. (1نمره)

الف)کاغذ روزنامه                            ب)کوزه سفال                     ج)روز پنج شنبه                       د) مسافر قطار

جواب)الف)تعلقی / ب) غیر تعلقی / ج) غیر تعلقی / د) تعلقی

23- در گرو های اسمی زیر، نوع وابسته های پیشین و پسین را مشخص کنید. (1نمره)

الف)آن طفل زیبا              جواب) آن: صفت اشاره / زیبا: صفت بیانی         

ب) برترین نیروی انسان      جواب) برترین: صفت عالی / انسان : مضاف الیه

24- در متن زیر، نوع ضمیر ها و مرجع آنها را مشخص نمایید.(ذکر دو مورد کافی است) (1نمره)

« رسم ایرانی ها بر این است که سوالات خود را در رقعه ها می نویسند چون رقعه ها به شیخ می رسید. او همه را در دست جمع می کرد تا در پایان یکایک آنها را برگشود و جواب های مناسب داد.»

جواب) خود       ضمیر مشترک / مرجع : ایرانی                                     او         ضمیر شخصی جدا / مرجع: شیخ

آن ها       ضمیر اشاره / مرجع: رقعه ها

25- در جمله های زیر ابتدا قیدها را مشخص نموده و سپس نوع آنها را بنویسید. (1نمره)

الف)هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق       جواب) هرگز       قید مختص بی نشانه

ب) کودک گریان آمد.                                      جواب)گریان       قید مشترک با صفت

26- با توجه به جمله های زیر به سوال های داده شده، پاسخ دهید.

الف)« اگر تهذیب نباشد، علم توحید هم به درد نمی خورد.»

ب) « خدایا! نور ایمان را بر قلب ما بتابان و ما را از لغزش نگاه دار.»

1)کدام یک از جمله ها مرکب می باشند؟ (25/0نمره)            جواب) جمله الف

2) نوع پیوند ها را در دو جمله مشخص کنید. (5/0نمره)           جواب)الف) اگر       پیوند وابسته ساز   ب)و       پیوند همپایه ساز

3) هسته را در جمله ی مرکب مشخص نمایید. (25/0نمره)        جواب) علم توحید هم به درد نمی خورد.

ت)املا و بیاموزیم(3نمره)

27- چه کلماتی دارای اهمیت املایی هستند؟ (5/0نمره) 

جواب) کلماتی هستند که چند شکل املایی دارند (با یک یا چند حرفشان از گروه های شش گانه باشند.)

28- ایهام و کژ جمله ی زیر را بنویسید. (5/0نمره)

« به دوست همسایه ام سلام کردم.»             جواب) به دوستی سلام کردم که همسایه ام است. / به کسی سلام کردم که با همسایه ام دوست است.

29- جمله های زیر را ویرایش کنید. (1نمره)

الف)امیر گوزن را صید و به باغ وحش فرستاد.             جواب) امیر گوزن را صید کرد و به باغ وحش فرستاد.            

ب)اعتلاء و ارتقاء مقام آن شخصیت علمی دور از انتظار نبود.     جواب) اعتلا و ارتقای مقام آن شخصیت علمی دور از انتظار نبود.    

30- شکل صحیح واژه های نادرست زیر را بنویسید. (1نمره)

رقعه و نامه ـ هرز و دعا ـ پهلوان نو خواسته ـ چاه ضلالت ـ اتفای آتش ـ مخزول و نالان

جواب) رقعه و نامه ـ حرز و دعا ـ پهلوان نو خاسته ـ چاه ضلالت ـ اطفای آتش ـ مخذول و نالان

 

آزمون11                                       زبان فارسی (2) دبیرستان                                    رشته: کلیه رشته ها

الف) زبان شناسی(4نمره)

1- تمایز زبان و گفتار را با بازی شطرنج و قواعد شطرنج مقایسه کنید. (5/0نمره)

جواب) زبان مثل قواعد شطرنج دچار اشتباه نمی شود. ولی گفتار مثل بازی شطرنج دچار اشتباه می شود.

2- جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (5/0نمره)

«خطّ و نوشتار ریشه در ...................... و ...................... دارد.»              جواب)اجتماع / فرهنگ

3- تعداد هجا (بخش) و واج های کلمات زیر را مشخّص کنید. (1نمره)

الف) دبیرستان                    جواب) 10 واج / 4 هجا                                              

ب) آتش                           جواب) 5 واج / 2 هجا

4- تفاوت حرف با واج را بنویسید. (5/0نمره)

جواب) واج ها آوا های زبان هستند و حروف الفبا نشانه های نوشتاری هستند.

5- نقش اصلی ساخت واژه ی تصریفی چیست؟ (5/0نمره)

جواب) آماده سازی کلمات موجود در زبان برای ورود به ساخت جمله است.

6- ساخت صرفی و اشتقاقی را در واژه های زیر معین کنید. (1نمره)

الف) جامه ها                             ب) بهاره                                     ج) می رفت                           د) عالی ترین

جواب)الف) تصریفی  ب)اشتقاقی ج)تصریفی د)تصریفی

ب)نگارش (5نمره)

7- اگر به جنبه های دستوری و نگارشی یک متن و مطابقت آن ها با زبان فارسی معیار بپردازیم؛ کدام نوع ویرایش را انجام داده ایم؟ (25/0نمره)       جواب)ویرایش زبانی (ساختاری)

8- تعریف داده شده مربوط به کدام گونه ی زبانی است؟ (25/0نمره)      

«زبانی کوتاه و صریح دارد و در آن از اصطلاحات و تعبیرات خاصّی استفاده می شود.»             جواب)نامه های اداری

9- تفاوت «طرح» در نوشته های کوتاه و بلند در چیست؟ (5/0نمره)

جواب)طرح، در نوشته های کوتاه، ممکن است ذهنی باشد اما در نوشته های بلند باید عینی و مکتوب باشد.

10- تنظیم فهرست ها در روش تحقیق به چند دسته تقسیم می شوند؟ بنویسید. (5/0نمره)

جواب)الف)فهرست موضوعی ب)فهرست راهنما

11- قدم اوّ ل در تحقیق و پژوهش، بهره گیری از منابع است و آن، دو شرط دارد که عبارتند از: .................. (1نمره)

جواب)1)شناخت منابع 2)طرز استفاده از آن ها

12- قسمت های تشکیل دهنده ی یک مقاله را به ترتیب بنویسید. (4مورد) (1نمره)

جواب)عنوان / فهرست مطالب / مقدمه / متن مقاله / نتیجه / فهرست راهنما

13- جاهای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید. (1نمره)

الف)مقاله از نظر هدف و محتوا به ....................... و ........................... تقسیم می شوند.               

جواب)مقاله های پژوهشی یا استدلالی یا علمی ـ مقاله های تحلیلی

ب)گزارش ها از نظر حجم ممکن است ....................... یا ......................... باشند.        جواب)اجمالی(کوتاه) ـ مفصل (بلند)

14- کدام فرهنگ فارسی در حکم دایرةالمعارف است؟(5/0نمره)           جواب)لغت نامه های دهخدا

پ)املا و بیاموزیم(3نمره)

15- نقش دستوری کلمه ی مشخص شده را بنویسید. (25/0نمره)

« مردم ایران اسرای جنگ تحمیلی را آزاده می نامند.»               جواب)مسند

16- زمان و وجه فعل جمله ی زیر را بنویسید. (5/0نمره)   

« پارسال دانش آموزان سال دوم به اردو رفته بودند.»         جواب)رفته بودند         ماضی بعید / وجه اخباری

17- جمله ی زیر را مجهول کنید. (5/0نمره)

« خیاط لباسهای زیبایی را خواهد دوخت.»          جواب)لباس های زیبایی دوخته خواهد شد یا دوخته خواهند شد.

18- در جمله های زیر ساختمان فعل (ساده، پیشوندی، مرکب) را مشخص کنید. (75/0نمره)

الف)به زودی فصل تابستان فرا می رسد.                جواب)فرا می رسد: پیشوندی

ب)او کوله پشتی دوستش را برای رفتن به کوه قرض گرفت.      جواب)قرص گرفت: مرکب

ج) خداوند بر همه ی امور آگاه است.            جواب)است: ساده

19- نوع ساختمان واژه های زیر بنویسید.(ساده، مشتق، مرکب، مشتق ـ مرکب) (1نمره)

الف)مدادتراش                   ب)گفت وگو                         ج)خنده                          د)گوسفند

جواب)الف)مرکب ب)مشتق مرکب ج)مشتق د) ساده

20- در اسم مشخص شده ویژگی های (عام و خاص) و (شناس ـ ناشناس ـ اسم جنس) را بنویسید. (5/0نمره)

« کتاب را خریدم.»    جواب) کتاب        عام / شناس

21- نوع ترکیب های اضافی (تعلقی ـ غیر تعلقی) زیر را بنویسید. (1نمره)

الف)گل لاله                    ب)قانون کار                           ج)راه شیراز                          د)دست ارادت

جواب) الف) غیر تعلقی ب) تعلقی ج) تعلقی د) غیر تعلقی

22- در جمله ی زیر ابتدا گروه اسمی را مشخص کرده، سپس نوع وابسته های پیشین و پسین را مشخص کنید. (5/0نمره)

صد هزاران گل لاله در بوستان شکفت.         جواب)صد هزاران: صفت شمارشی / لاله: مضاف الیه

23- در جمله ی زیر یک ضمیر شخصی و یک ضمیر مشترک بیابید و نوع آنها را بنویسید. (5/0نمره)

« من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود.»      جواب)من        ضمیر شخصی جدا / خود یا خویشتن         ضمیر مشترک

24- در بیت زیر یک منادا و یک شبه جمله بیابید. (5/0نمره)

الف)دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را                    دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

جواب)صاحب دلان        منادا / دردا        شبه جمله

25- واژه ی « تند» را در دو جمله به کار ببرید که در یکی صفت و در جمله ی دیگر قید باشد. (1نمره)

جواب)او تند می دود..(قید) / فلفل تند را خوردم (صفت)

26- کدام یک از عبارت های زیر را مرکب نیست؟ چرا؟(1نمره)

الف)تا توانی دلی به دست آور         ب) علی(ع) از صورت یک فرد بیرون است و به صورت یک مکتب موجود است.

جواب)جمله ی ب  مرکب نیست، زیرا در آن پیوند هم پایه ساز به کار رفته است.

ت)دستور زبان (8نمره)

27- جملات زیر را ویرایش کنید.

الف) ناصر باید مواظب دندان هایش باشد چون از پوسیدگی فراوان برخوردار است. (5/0نمره)

جواب) ناصر باید مواظب دندان هایش باشد چون پوسیدگی فراوان دارد.

ب)من با باغبانی آشنائیّت مختصری دارم. (5/0نمره)

جواب) من با باغبانی آشنایی مختصری دارم.

28- چرا املای «ی» میانجی بزرگ بر شکل کوچک آن ترجیح دارد؟(5/0نمره)

جواب)چون ممکن است با حرف همزه اشتباه گرفته شود و علاوه بر این باعث سهولت در کفتار و نوشتار می شود.

29- این جمله را بدون فعل و کوتاه بازنویسی کنید. (5/0نمره)

در فصل امتحانات مسافرت کار درستی نیست.           جواب)امتحانات و مسافرت؟

30- شکل صحیح واژه هایی را که از نظر املایی نادرست هستند، بنویسید. (1نمره)

آماج ضربه ـ حریف مقلوب ـ رسای شهیدان ـ شماره گذاری ـ خادم سمات ـ خان نعمت بی دریغ

جواب) آماج ضربه ـ حریف مغلوب ـ رئای شهیدان ـ شماره گذاری ـ خادم سماط ـ خوان نعمت بی دریغ

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۲/۲۶
حبیب غفاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی